ผักพื้นบ้าน...อาหารเป็นยา...รักษาสุขภาพ

ผักพื้นบ้าน...พรรณพืชพื้นบ้านในท้องถิ่น ชาวบ้านนำมาบริโภคเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค หรือนำมาทำเป็นของใช้สอยในครัวเรือน ผักพื้นบ้านนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร

รายละเอียด
ชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ

ชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ หมายถึง ชุมชนที่อาศัยอยู่บนภูเขา ห่างไกลจากตัวเมือง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า/ชาติพันธุ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และยังพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนปรับเปลี่ยนหรือลดกิจกรรมการดำรงชีวิตที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมี พลังงาน ปล่อยของเสีย เผาไหม้ ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซต์ มีเทน ซึ่งเป็นสาเหตุให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และภาวะโลกร้อน ในขณะเดียวกันชุมชนได้ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาด้วย

รายละเอียด
ข้าว ป่า น้ำ คน บนความเพียงพอ..ที่พอเพียง ณ บ้านปงผาง แม่ทา ลำพูน

ข้าว ป่า น้ำ คน บนความเพียงพอ..ที่พอเพียง ณ บ้านปงผาง แม่ทา ลำพูน โดย ชูเกียรติ ไชยวุฒิ งานพัฒนาพื้นที่สูง เสียงลุงติ๊บที่บอกว่า....เฮาบ่มีเงินมีทอง แต่เฮามีข้าวมีน้ำเลี้ยงอาจารย์ มาที่นี่บ่ต้องกลัวอด บ่ต้องกลัวอยาก....ยังก้องอยู่ในหูผมไม่เคยลืม

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ปัจจุบันปี พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 29 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด 24 อำเภอ หมู่บ้านที่ดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 336 กลุ่มบ้าน

รายละเอียด

E-Learning

เรียนรู้องค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพพื้นที่ของตนเอง อันจะส่งผลให้ผลผลิตกาแฟอราบิก้ามีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น
Learn More
ข้าวไร่พืชอาหารหลักของชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ มาเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวไร่อย่างไรให้ได้ผลผลิตสูง และเทคนิคการจัดการต่างๆกัน
Learn More
ปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วเพิ่มรายได้เป็น 2 เท่า สามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์ดินให้สมบรูณ์แบบอัตโนมัติ ครบวงจร
Learn More
องค์ความรู้ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ หรือ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถนำไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถนำมาปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระทำอยู่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถนำไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ ได้
คำนิยาม "องค์ความรู้"
องค์ความรู้โครงการหลวงที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูงซึ่งนำไปสู่การผลิตและการถ่ายทอดนวัตกรรม และความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนบนพื้นที่สูงนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน 1. องค์ความรู้ด้านอาชีพ 2. องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ และป่าไม้) 3. องค์ความรู้ด้านชุมชน 4. องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
คำนิยาม "องค์ความรู้โครงการหลวง"
องค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการทดลอง ศึกษาวิจัยว่าเหมาะสมกับพื้นที่สูงและนำมาทดสอบขยายผลปฏิบัติในพื้นที่ของโครงการหลวงของแต่ละพื้นที่เพื่อหาความเหมาะสมแล้วจึงขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่ของโครงการหลวงเป็นหลัก และขยายสู่ชุมชนนอกพื้นที่ตามความต้องการของชุมชนนั้นๆ ทั้งนี้อยู่ภายใต้การส่งเสริมแนะนำดูแลและควบคุมคุณภาพของโครงการหลวง
คำนิยาม "องค์ความรู้ สวพส."

ข้อเสนอแนะ

Your subscrsibe request has been sent!

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328496-8
โทรสาร 053-328494, 053-328229
Fax: +1 800 889 9898
E-mail: info@hrdi.or.th

ผู้ดูแลระบบ