องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข

ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ความรู้โครงการหลวง

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูงซึ่งนำไปสู่การผลิตและการถ่ายทอดนวัตกรรม

องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

องค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการทดลอง ศึกษาวิจัยว่าเหมาะสมกับพื้นที่สูง

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

อื่น ๆ