องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางสาวฐิตาพร หวุ่ยซือกู่

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: บ้านป่าคาสุขใจ

นางสาวฐิตาภร หวุ่ยซือกู่ "พี่ตี้" ผู้นำเกษตรกรสตรีบ้านป่าคาสุขใจ อีกบทบาทหนึ่งเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านป่าคาสุขใจ อายุ 37 ปี ปลูกกาแฟอะราบิกา ในพื้นที่ 7 ไร่ จำหน่ายกาแฟกะลาส่งตลาดโครงการหลวง ตลาดนอกชุมชน ราคากิโลกรัมละ 203 บาท และกาแฟคั่ว ขายตลาดออนไลน์ โดยราคาปลีกกิโลกรัมละ 600 บาท และราคาส่งกิโลกรัม 450 บาท ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยจากการขายกาแฟ 200,000 - 250,000 บาทต่อปี