องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเอกลักษณ์ สหัชเมธาพร

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: บ้านแม่จันหลวง

นายเอกลักษณ์ สหัชเมธาพร ผู้นำเกษตรกรบ้านแม่จันหลวง ก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกาแฟ จึงเข้าร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองเพื่อนำองค์ความรู้มาต่อยอดในแปลงกาแฟของตนเอง และพัฒนากาแฟให้มีคุณภาพ ซึ่งเอกลักษณ์กาแฟที่ปลูกใต้ร่มเงาในพื้นที่ เมล็ดกาแฟมีคุณภาพ ทำให้ได้กลิ่นหอมจากดอกไม้ป่า เป็นที่ต้องการของตลาด ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยต่อปีจากขายลูก 180,000 บาท ขายกาแฟกะลา 1.2 ล้านบาท ชา 200,000 บาท และอาชีพเสริมขายกล้วยทอด 6-7 แสนบาท