องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเอี่ยวจื้อ แซ่จัง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: บ้านสันติคีรี

นายเอี่ยวจื้อ แซ่จัง ผู้นำเกษตรกรบ้านสันติคีรี อายุ 54 ปี พื้นที่ 8 ไร่ ปลูกอะโวคาโดมาแล้ว 9 ปี จำนวน 200 ต้น พันธุ์แฮส 145 ต้น พิงค์เคอร์ตัน 5 ต้น บัคคาเนีย 50 ต้น แปลงที่ 2 พื้นที่ 55 ไร่ ปลูกผสมผสานระหว่างอะโวคาโด แมคคาเดเมีย กาแฟอะราบิกา และชาอัสสัม มีการจ้างแรงงานประจำสวน เพื่อช่วยในการดูแลสวนและเก็บเกี่ยวผลผลิต ผลผลิตจำหน่ายให้กับโครงการหลวง ตลาดล้านนาเชียงราย ตลาดออนไลน์และตลาดท้องถิ่น มีผลผลิตต่อปีประมาณ 3 ตัน เพื่อจำหน่ายตลาดโครงการหลวง และตลาดชุมชน ในราคากิโลกรัมละ 90-110 บาท ปัจจุบันมีรายได้จากการจำหน่ายอะโวคาโด 200,000-300,000 บาท และรายได้จากจำหน่ายกาแฟอะราบิกา แมคคาเดเมีย ชาอัสสัม เฉลี่ยต่อปี 650,000 บาท