องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางจันทร์แดง กาญจนพิษณุ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสังคม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: บ้านหล่ายอาย

บทบาท…ผู้นำสตรี กว่าจะรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยลางได้ ต้องเสียสละ มีภาวะผู้นำ มีความไว้วางใจกันภายในกลุ่ม จึงก่อให้เกิด “วิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยลาง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ”