องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายชนะ อิ่นคำ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสังคม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: น้ำแขว่ง
หมู่บ้าน: บ้านน้ำอูน

ปรับพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณหลังบ้านเป็นโรงเรือนปลูกผัก

นายชนะ อิ่นคำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน


จากที่ทำงานต่างจังหวัดได้มีโอกาสกลับมาอยู่บ้าน ได้ปรับพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณหลังบ้าน เป็นโรงเรือนปลูกผัก ขนาด 6x30 เมตร จำนวน 2 โรงเรือน โดยได้นำองค์ความรู้จากโครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตผัก เช่น แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่แดง เป็นต้น

ซึ่งก็ให้ผลิตและสร้างรายได้ให้กับตนเอง ปัจจุบันปรับเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 5 ไร่ ได้ทำโรงเรือน ขนาด 6x30 เมตร เพิ่มจำนวน 1 โรงเรือน เลี้ยงสุกรหลุม 6 ตัว และปลูกไม้ผล เพื่อจะปรับเปลี่ยนเป็นแปลงปรับระบบเกษตรที่สามารถพัฒนาไปเป็นแปลงเรียนรู้ได้ในอนาคต ปัจจุบันทำหน้าที่ตำแหน่งเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกผักและร่วมกันผลักดันงานส่งเสริมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่งให้พัฒนาไปตามเป้าหมาย