องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางเฉลียว วิไล

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสังคม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ป่าแป๋
หมู่บ้าน: บ้านปางมะกล้วย

เรียนรู้ ต่อยอด นำพาสู่วิถีพอเพียง

นางเฉลียว วิไล

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นางเฉลียว วิไล หรือที่ใครๆเรียวว่า แม่เหลียว ผู้นำเกษตรกรจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญคือเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัย 

เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้เกษตรพอเพียงในแปลงเรียนรู้บ้านปางมะกล้วย มีการนำเอาองค์ความรู้จากโครงการและหลวงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ไปพัฒนาต่อยอดโดยการปลูกผักในโรงเรือน การปลูกไม้ดอก การปลูกองุ่น และการเพาะกล้าขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น เช่นเมี่ยง มะแขว่น เป็นต้น จากองค์ความรู้ที่แม่เหลียวได้มาสามารถถ่ายทอดและขยายผลไปสู่ชุมชนข้างเคียงได้ได้อีก 3 ชุมชน ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชทางเลือกมากขึ้นและใช้พื้นที่น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากผลสำเร็จเหล่านี้ทำให้นางเฉลียว วิไล ได้เป็นตัวแทนของเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)