องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายกลึดา นะแอ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: สบเมย
หมู่บ้าน: บ้านห้วยน้ำใส

"นายกลึดา นะแอ" ผู้นำเกษตรกรบ้านห้วยน้ำใส ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่ 8 ไร่ เดิมปลูกข้าวไร่หมุนเวียน พริกกะเหรี่ยง รายได้ไม่เพียงพอต่อครอบครัว ประกอบกับไม่มีความรู้ในเรื่องการปลูกไม้ผล เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย เข้ามาส่งเสริมในเรื่องการปรับระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการแบ่งพื้นที่ปลูกไม้ผล ทำนาขั้นบันได และปลูกพืชตระถั่วสลับข้าวไร่ ปัจจุบันปลูกอะโวคาโด 120 ต้น (พันธุ์แฮส บัคคาเนีย และบูธ 7) ปลูกเอบิว 50 ต้น จำหน่ายในตลาดชุมชน และตลาดข้อตกลง และยังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องแนวทางการปรับระบบเกษตรจากระบบเกษตรดั้งเดิมเป็นระบบเกษตรแบบสร้างมูลค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความรู้เรื่องการปลูกอะโวคาโดพร้อมกับดูแลบำรุงต้น การปลูกแฝกรอบต้นไม้ผลเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการทำนาขั้นบันได ปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรายได้เฉลี่ย 60,000-80,000 บาทต่อปี