องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเคอะโชย สถิตอุสาห์

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: สบเมย
หมู่บ้าน: บ้านห้วยน้ำใส

"นายเคอะโชย สถิตอุสาห์" ผู้นำเกษตรกรบ้านห้วยน้ำใส ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอีกหนึ่งคนที่ปรับระบบเกษตรจากระบบเกษตรดั้งเดิมเป็นระบบเกษตรแบบสร้างมูลค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 8 ไร่ โดยการปลูกไม้ผล อะโวคาโด กล้วย เพื่อจำหน่ายในตลาดชุมชน ตลาดข้อตกลง ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย 10,000-20,000 บาทต่อปี และยังเป็นผู้สาธิตและถ่ายทอดความรู้เรื่องการเปลี่ยนยอดอะโวคาโด แก่เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่บ้านห้วยน้ำใส