องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายวิรัตน์ เลิศล้ำอุดม

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: สบเมย
หมู่บ้าน: บ้านห้วยน้ำใส

"นายวิรัตน์ เลิศล้ำอุดม" เกษตรกรผู้นำภายใต้การดูแลของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย เดิมประกอบอาชีพเกษตร ด้วยปลูกข้าวไร่หมุนเวียน พริกกะเหรี่ยง ประสบปัญหาและ ความเสี่ยงทั้งทางด้านราคา โรค แมลง และได้ผลผลิตข้าว พริกกะเหรี่ยงต่อไร่ปริมาณน้อย ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอ จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการปลูกอะโวคาโด น้อยหน่า ไม้ผลยืนต้น และพืชผักผสมผสาน เพื่อนำจำหน่ายในชุมชน และตลาดข้อตกลง ปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเผา ควบคู่กับการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย 40,000-50,000 บาทต่อปี ส่งผลครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น