องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสิทธิ์ แสงสว่าง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์
หมู่บ้าน: บ้านผาผึ้ง

"นายสิทธิ์ แสงสว่าง" ผู้นำเกษตรกรบ้านผาผึ้ง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก พื้นที่จำนวน 5 ไร่ แบ่งพื้นที่ปลูกกล้วย มะม่วง 50 ต้น อะโวคาโด เงาะและไม้ป่าชาวบ้าน