องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางสาวทรง เพชรคีรีรัฐ

เกษตรกรผู้นำ: อื่นๆ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: พบพระ
หมู่บ้าน: บ้านใหม่ยอดคีรี

นางสาวทรง เพชรคีรีรัฐ "ผู้นำสตรี"บ้านใหม่ยอดคีรี ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้านการปลูกผักอิทรีย์ในโรงเรือน และการบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จำกัด จุดรับ-ส่งผลผลิต พืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่