องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางสกาวเดือน จอยพุก

เกษตรกรผู้นำ: อื่นๆ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ป่ากล้วย
หมู่บ้าน:

การบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดคือหัวใจของการเกษตร