องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายอุดร การะหงษ์

เกษตรกรผู้นำ: อื่นๆ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน: บ้านห้วยเป้า

เลี้ยงหมูหลุมและไก่กระดูกดำ นำพาสู่รายได้ที่ยั่งยืน

นายอุดร การะหงษ์

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า เดิมมีอาชีพทำนา ทำสวน ปลูกพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ว งา) มีรายได้ไม่มั่นคง จนกระทั้งปี 2555 เข้าร่วมเป็นเกษตรกรของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า โดยเริ่มจากการเลี้ยงหมูหลุม และเลี้ยงไก่กระดูกดำ และเป็นเกษตรกรตัวอย่างในด้านการวิจัยด้านปศุสัตว์ การทดสอบคัดเลือกสายพันธุ์หมูหลุม และไก่ การทดสอบปุ๋ยมูลหมูหลุม จนกระทั่งเป็นประธานกลุ่มปศุสัตว์ของโครงการ และสถานที่เลี้ยงเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานราชการต่างๆ และเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงปศุสัตว์ รวมถึงยังเป็นผู้นำในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มปลูกป่า กลุ่มผู้นำด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา เป็นคณะกรรมการผู้บ้าน ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ร่วมกับผู้นำในชุมชน