องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายว่วนชิง ฟุ้งวิเศษ

เกษตรกรผู้นำ: อื่นๆ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: คลองลาน
หมู่บ้าน: บ้านอุดมทรัพย์

ปรับเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อชีวิตที่เป็นสุข

นายว่วนชิง ฟุ้งวิเศษ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร


นายว่วนชิง ฟุ้งวิเศษ แต่เดิมมีอาชีพทำเครื่องเงินและเผาถ่าน ต่อมาได้รับการจัดสรรพื้นที่ โดยเป็นที่อยู่อาศัย 0.25 ไร่ และพื้นที่ทำกิน 1.25 ไร่ (ไม่มีเอกสารสิทธิ์) จึงใช้พื้นที่ในการปลูกข้าวโพด ซึ่งมีผลตอบแทนค่อนข้างน้อย (4,000 บาทต่อปี) และมีการใช้สารเคมีค่อนข้างสูง ต่อมาเมื่อได้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จึงมีการปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรมาเป็นการปลูกพืชผักทั้งในและนอกโรงเรือน ปัจจุบัน นายว่วนชิงมีโรงเรือนปลูกพืชผักปลอดภัย 2 โรงเรือน โรงเรือนองุ่น 1 โรงเรือน 16 ต้น และปลูกไผ่อินโดนอกฤดู 72 กอ พื้นที่ 400 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเกษตรกรไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2560 อีกด้วย