องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางสาวทรง เพชรคีรีรัฐ

เกษตรกรผู้นำ: อื่นๆ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: พบพระ
หมู่บ้าน: บ้านใหม่ยอดคีรี

เฮมพ์...เส้นใยแห่งภูมิปัญญาชนเผ่าม้ง

นางสาวทรง เพชรคีรีรัฐ  

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

เฮมพ์หรือกัญชง เป็นพืชที่มีความสำคัญกับชนเผ่าม้ง คนม้งเชื่อกันว่าเส้นใยกัญชงเสมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์ เทพเจ้า และบรรพบุรุษ ถือเป็นของมงคล แต่เนื่องจากกัญชงจัดอยู่ในกลุ่มของกัญชา เป็นพืชเสพติดประเภทที่ ๕ ห้ามปลูกหรือครอบครอง ทำให้คนม้งไม่สามารถปลูกและผลิตเส้นใยจากกัญชงได้ ภูมิปัญญาดังกล่าวจึงเริ่มสูญหายไป

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงผลักดันให้มีการศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาได้ปลูกกัญชง เพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม ตั้งแต่นั้นคนม้งจึงสามารถผลิตเส้นใยและทอผ้าขายเป็นอาชีพได้้จนถึงปัจจุบัน

เฮมพ์หรือกัญชง เมื่อนำมาผลิตเป็นเส้นใยเพื่อผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ จะมีความโดดเด่น และมีความเหนียวแน่นคงทน สามารถดูดซับความชื้นได้ ทำให้มีความต้องการสูง โดยเฉพาะในต่างประเทศ ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ สามารถผลิตสินค้าจากเส้นใยเฮมพ์ โดยย้อมสีธรรมชาติ และมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มทอผ้า การสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าหัตถกรรมกับกลุ่มทอผ้าอื่นๆ ตลอดจนเกษตรกรได้พัฒนาต่อยอดในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และการขายสินค้า ทำให้สามารถขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และออฟไลน์ได้