องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เห็ดกินได้และเห็ดพิษ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเห็ด จะเห็นว่าการเก็บเห็ดป่านั้น มีองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นในชุมชน

7 ปี ขุนสถาน กับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าไปส่งเสริมอาชีพในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตโดยรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ที่มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 เป็น 3.85 ในปัจจุบัน

KM DAY 2016 : R2D สู่น้องพี่ชาวดอย ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รู้--นักวิจัย--ผู้ใช้--นักพัฒนา-เกษตรกร--ใน 12 การเรียนรู้ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทราภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ที่ได้ทรงพระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ พอจะสรุปความหมายของ "ทฤษฎีใหม่ (New Theory)" เป็นแนวทางการปฏิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่จำกัด โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยแบ่งที่ดินออกเป็นสัดส่วน เป็นสูตรสั้นๆ ว่า ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง"

การจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมด้านการจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของสถาบันให้สามารถกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ของสถาบันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของสถาบัน

ทั้งหมด 51 รายการ

123456