องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เทศกาลแห่งความสุข เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015)

เทศกาลแห่งความสุข "เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015)" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ชมสวนสวยในรูปแบบการจัดสวนใหม่ที่ประดับประดาด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณจากโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง กว่า 20 ดอย ภายใต้แนวคิด “Flora of the Queen” / นิทรรศการพรรณไม้พระราชทานนาม/ เรียนรู้วิถีแบบพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่/ ศึกษา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้ ณ โรงแรมสิรินารถ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2557

คู่มือไอที สวพส.

เตรียมตัว พบกับ!! " คู่มือไอที สวพส. " สำหรับเราชาวสวพส.ทุกท่าน " เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไร!! เตรียมค้นหาคำตอบได้ในคู่มือเล่มนี้!! Coming soon."

สำนักพัฒนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและการพัฒนาการเกษตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมทั้ง...

ที่ปรึกษาเข้าสัมภาษณ์ ผอ.วิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา

โครงการศึกษารุปแบบการจัดการความรู้ และจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

ทั้งหมด 51 รายการ

123456