มะละกอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Carica  papaya

มะละกอเป็นไม้ผลเขตร้อน มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เป็นที่นิยมบริโภคทั้งในและต่างประเทศ มะละกอเป็นพืชหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมปลูกเป็นการค้าสำหรับบางพื้นที่ซึ่งมีความสูงไม่มากนัก พันธุ์ที่ส่งเสริมเป็นพันธุ์ที่สถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผลิตสายพันธุ์บริสุทธิ์คือ พันธุ์ปากช่อง 1 ซึ่งมีขนาด    ผลเล็กตรงกับความต้องการของตลาด แหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว       หมอกจ๋าม  หนองเขียว  และทุ่งเริง เป็นต้น

ลักษณะโดยทั่วไป
มะละกอเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นตรงและมีอายุยาวนาน มีระบบรากตื้น ไม่ทนทานต่อความแห้งแล้งและน้ำท่วมขัง ใบมีลักษณะแฉกและใหญ่ ก้านใบยาว เมื่อได้รับแสงแดดจะมีก้านใบยาวและกลุ่มใบจะมีมากบริเวณปลายยอด ดอกเดี่ยวเกิดบริเวณลำต้น มีดอก 3 ชนิดอยู่คนละต้นคือ ต้นตัวผู้จะมีดอกตัวผู้อยู่บนก้านข้อที่ยาวแตกแขนง ต้นตัวเมียจะมีดอกเพศเมียบริเวณส่วนมุมก้านใบติดลำต้นเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกช่อมีรังไข่รูปร่างป้อมให้ผลค่อนข้างกลม ต้นสมบูรณ์เพศจะมีดอกสมบูรณ์เพศและดอกตัวผู้อยู่ในข้อเดียวกันช่อดอกติดกันเป็นกลุ่มดอกสมบูรณ์เพศมี 3 ชนิดตามตำแหน่งของเกสรตัวผู้ได้แก่ ดอกสมบูรณ์เพศชนิดธรรมดา (Elongate) ทำให้ผลมีรูปร่างเป็นกระบอกสวย ดอกสมบูรณ์เพศที่ดอกตัวผู้ติดกับรังไข่ (Intermediate) ทำให้ผลบิดเบี้ยว และดอกสมบูรณ์เพศที่ทำให้ผลเป็นพลูลึก (Pantandria) ให้ผลที่คุณภาพไม่ดีนัก

สภาพภูมิอากาศและปัจจัยที่เอื้ออำนวย
มะละกอจะออกดอกและให้ผลผลิตทั้งปี ดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนร่วน มีการระบายน้ำดี น้ำไม่ขัง มีอินทรีย์วัตถุสูงและควรมีหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร  pH ที่เหมาะสมคือ  5.5-7.0 มะละกอไม่ทนต่อดินเกลือและลมแรง แหล่งปลูกควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีลมแรงและต้องมีน้ำอย่างเพียงพอ  

พันธุ์มะละกอ
พันธุ์ที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกได้แก่ พันธุ์ปากช่อง 1 เป็นพันธุ์ที่ผลมีขนาดเล็ก รสหวานเปอร์เซ็นต์ความหวาน  12-14๐Brix  น้ำหนัก  350  กรัมต่อผล ใบมีลักษณะ  7  แฉกใหญ่ กว้าง  50-60  เซนติเมตร ให้ยาว  45-50  เซนติเมตร ก้านใบมีสีเขียวปนเหลืองยาว  70-75  เซนติเมตร ลักษณะผลตรงตามพันธุ์ ผลดี ไม่บิดเบี้ยว หรือ เป็นแผลช้ำ หรือมีตำหนิที่เป็นผลแห้งตามผลได้ไม่เกิน 5% ของผล ให้ผลผลิต  30-35  กิโลกรัมต่อต้นในระยะ  18  เดือน  สามารถให้ผลผลิตหลังจากปลูกประมาณ  7  เดือน

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต : มะละกอสามารถให้ผลผลิตหลังจากปลูกประมาณ  7  เดือน โดยสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี

รายละเอียดมาตรฐานคุณภาพ : ลักษณะผลที่ดี ต้องมีน้ำหนักประมาณ 350-600 กรัม

ตลาดและการใช้ประโยชน์
มะละกอเป็นผลไม้ที่ใช้บริโภคเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน สามารถบริโภคได้ทั้งผลดิบและสุก นอกจากนี้สามารถใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมหลาย ๆ ด้านเช่น นำเนื้อมะละดิบไปดอง  เชื่อม  แช่อิ่ม  ดองเค็ม หรือใช้ในโรงงานปลากระป๋อง  แยม  ลูกกวาดและมะละกอผง เปลือกสามารถนำไปทำอาหารสัตว์  สีผสมอาหาร  ยางสามารถนำไปใช้ในโรงงานผลิตเบียร์  ผลิตน้ำปลา  เครื่องสำอาง  เป็นต้นสร้างเมื่อ: 26 มกราคม 2559 | เข้าชม 2,965 ครั้งอื่น ๆ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

  • องค์ความรู้โครงการหลวง
  • องค์ความรู้ด้านอาชีพ
  • อาชีพในภาคการเกษตร
  • ไม้ผล
  • ไม้ผลเขตร้อน (Tropical Fruit)

ข้อเสนอแนะ

Your subscrsibe request has been sent!

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328496-8
โทรสาร 053-328494, 053-328229
Fax: +1 800 889 9898
E-mail: [email protected]

ผู้ดูแลระบบ