องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายบุญชัย จองหว่า

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ป่าแป๋
หมู่บ้าน: บ้านกิ่วถ้วยปางมะโอ

ความคิดสร้างสรรค์นักพัฒนาแสวงหาองค์ความรู้

นายบุญชัย จองหว่า

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นายบุญชัย จองหว่า เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านกิ่วถ้วยปางมะโอ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นผู้นำเกษตรกรในชุมชนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักพัฒนาจึงแสวงหาองค์ความรู้ต่างๆเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจนั้นเป็นแบบอย่างในการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกผักในโรงเรือนที่ปลอดสารพิษเช่นคะน้าฮ่องกง ผักสลัดและพืชสมุนไพร การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆ 

สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ส่วนด้านสังคมนั้นเป็นจุดศูนย์ของการรวมกลุ่มเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยดูแลการผลิตผักต่างๆให้กับสมาชิก และด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผู้นำการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคในชุมชน    นายบุญชัย จองหว่า เป็นเกษตรกรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆทั้งในชุมชนและนอกชุมชนมีแปลงเรียนรู้ที่สามารถเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้