องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสิทธิ์ แสงสว่าง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์
หมู่บ้าน: บ้านผาผึ้ง

Buffer Zone การเกษตรที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม

นายสิทธิ์ แสงสว่าง 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

นายสิทธิ์ แสงสว่าง เป็นเกษตรกรที่เสียสละพื้นที่เพื่อนำมาปลูกป่า Buffer Zone โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออยากสร้างพื้นที่สีเขียว และเป็นการปลูกป่าแลกน้ำ โดยอดีตปลูกแต่ข้าวโพด เนื่องจากไม่มีพืชทางเลือกอื่น ไม่มีแหล่งน้ำที่สามารถน้ำมาปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี


ปัจจุบันพื้นที่หมู่บ้านศรีคีรีรักษ์ได้รับการพัฒนาระบบกระจายน้ำ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นายสิทธิ์ แสงสว่าง จึงได้หันมาปรับเปลี่ยนการปลูกพืชระบบใหม่ที่หลากหลาย เช่น อาโวคาโด มะม่วง น้อยหน่า พริก และปลูกผักในโรงเรือน จากความเสียสละพื้นที่ของตัวเองมาปลูกป่า Buffer Zone ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง สู่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน การทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพร้อมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แก่เกษตรกรรุ่นต่อๆไป