องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสิงห์คำ จันทา

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ผาแตก
หมู่บ้าน: บ้านเอียก

ใจรักงานด้านการเกษตร มีความพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลา

นายสิงห์คำ จันทา

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก อำเภอสบเปิง จังหวัดเชียงใหม่

นายสิงห์ จันทา ทำงานหลายอย่าง แต่ก็มีใจรักงานด้านการเกษตร  เป็นเกษตรกรที่มีความพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลา มีการทำเกษตรผสมผสาน แต่ที่เห็นผลได้ชัดก็คือการปลูกเงาะ โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากฝึกอบรม และประสบการณ์ในการปลูกไม้ผล ลองผิด ลองถูก ในที่สุด สามารถยกตัวจากเกษตร เป็นเกษตรกรตัวอย่าง ในเรื่องการจัดการแปลงไม้ผล และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ