องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายณัฐพงษ์ สีคำสุข

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางมะโอ
หมู่บ้าน: บ้านแม่ซ้าย

Young Smart Farmer คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการเกษตร


นายณัฐพงษ์ สีคำสุข (ปาย)

 ผู้ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตนเอง

ได้รับโอกาสศึกษาดูงานเพื่อที่จะ

“กลับมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิด”