องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายกะปี ยิ่งคุณจัตุรัส

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง:
หมู่บ้าน: ห้วยแห้ง

วิถีเกษตร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายกะปี ยิ่งคุณจัตุรัส

เกษตรกรผู้นำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


เกษตรกรผู้นำที่ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเกษตรกรในด้านการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพวิถีเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบ้านห้วยแห้ง เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ถนนหนทางยากลำบาก แต่ก็สามารถสร้างอาชีพ ด้านการทำการเกษตร

จากเดิมมีอาชีพปลูกฝิ่น และการปลูกข้าวไร่ ปัจจุบันเป็นผู้นำเกษตรกรที่ขยายองค์ความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)ด้านการปลูกพืชผักในโรงเรือน และนอกโรงเรือน เพื่อลดพื้นที่ทำการเกษตร ลดการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และเพื่อสร้างรายได้ระยะสั้นทุกๆเดือนให้กับเกษตรกร