องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายขจรศักดิ์ จำปีศรีโสภา

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: โหล่งขอด
หมู่บ้าน: แม่สายนาเลา

แปลงเรา...เราก็ต้องปรับระบบ

เขตป่า...เราก็ต้องรักษา

นายขจรศักดิ์ จำปีศรีโสภา ผู้นำเกษตรกร

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

บ้านแม่สายนาเลา ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ในอดีตมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำกินของเกษตรกร ทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าดำเนินการ โดยตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอดในพื้นที่ ได้นำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินมาใช้วางแผนการทำงานส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันระหว่างชาวบ้าน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการปรับระบบเกษตรในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับภูมิสังคม และจัดทำแนวกันชน แบ่งพื้นที่ทำกินและพื้นที่ป่าอย่างถูกต้อง


นายขจรศักดิ์ จำปีศรีโสภา เกษตรกรผู้นำบ้านแม่สายนาเลา ได้ปรับพื้นที่การเกษตรของตนเอง โดยนำองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด มาวางการเพาะปลูกอย่างเหมาะสม มีการปลูกไม้ชนิดต่างๆ เป็นแนวกันชน แบ่งพื้นที่ทำกินและพื้นที่ป่าอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า และปรับระบบการปลูกไม้ผลยืนต้นแทนที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบัน นายขจรศักดิ์ จำปีศรีโสภา ปลูกลำไยร่วมกับการปลูกมะม่วง ในพื้นที่ 22 ไร่ ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี ซึ่งมากกว่ารายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลายเท่าตัว


นายขจรศักดิ์ จำปีศรีโสภา กล่าวไว้ว่า แม้แปลงปลูกพืชจะอยู่ติดกับเขตพื้นที่ป่า แต่ไม่คิดจะขยายเพิ่ม เพราะเมื่อมีการวางแผนการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมแล้ว ก็มีรายได้หนุนเวียนเพียงพอต่อการดำรงชีพ และ ยังได้ช่วยอนุรักษ์และพื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และได้คืนพื้นที่ป่าแก่ชุมชนด้วย “แปลงเรา...เราก็ต้องปรับระบบ...เขตป่า...เราก็ต้องรักษาดูแล”