องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายมูล โนนิล

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: สะเนียน
หมู่บ้าน: วังตาว

ปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...สู่ระบบเกษตรผสมผสาน

นายมูล โนนิล

ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน อ.เมือง จ.น่าน

 

ลุงมูล โนนิล เคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เต็มพื้นที่ทั้งม่อนดอย ได้ปรับเปลี่ยนแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสาน และพัฒนาเป็นแปลงเรียนรู้ขยายผลสำเร็จให้กับกลุ่มเกษตรกรรายอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบแล้วกว่า 5 ราย ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นไม้ผลยืนต้นและพืชอื่นๆ ในรูปแบบเดียวกัน นับเป็นความสำเร็จของการขยายจากผู้นำเกษตรกรสู่เกษตรกรด้วยกันได้โดยตรง

ย้อนหลังไปเมื่อปี 2560 ลุงมูลได้ไปศึกษาดูงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการทำเกษตรแบบผสมผสาน จึงตั้งใจกลับมาปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ทันที โดยเริ่มจากวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ขุดบ่อพวงเพื่อกักเก็บน้ำ และทำการเกษตรแบบผสมผสานภายใต้ระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ปัจจุบันแปลงของลุงมูลมีผักทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน หมูหลุม องุ่น มะม่วง ไผ่ ฯลฯ สร้างรายได้ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี รวมรายได้เฉลี่ยกว่า 170,000 บาทต่อปี