องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเติง ขัตหลง

เกษตรกรผู้นำ: อื่นๆ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน:

บทบาทผู้นำกับการขับเคลื่อนชุมชน