องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายยงยุทธ คีรีชมรม

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สอง
หมู่บ้าน: บ้านยะแปทะ

"นายยงยุทธ คีรีชมรม" ผู้นำเกษตรกรบ้านยะแปทะ ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงเรียนรู้ด้านระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ หญ้าแฝก ไผ่ซางหม่น ป่าชาวบ้าน ไม้ผล และปศุสัตว์ มีรายได้จากการปลูกไผ่บงหวาน ไม้ผล และปศุสัตว์ เฉลี่ยปีละ 100,000-190,000 บาท