องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางสาวนนทลี พรศักดิ์สิริกุล

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: คลองลาน
หมู่บ้าน: อุดมทรัพย์

ก้าวเล็กๆ ในคลองลาน จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

นางสาวนนทลี พรศักดิ์สิริกุล ผู้นำเกษตรกร

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรพื้นที่คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มีสภาพอาการร้อนและแห้งแล้ง พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน ทำให้มีพืชทางเลือกจำกัด ผลตอบแทนจากการปลูกพืชต่อพื้นที่น้อย เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงเกิดการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรวัยแรงงานออกจากพื้นที่

พ.ศ.2559 นางสาวนนทลี พรศักดิ์สิริกุล เกษตรกรบ้านสุขวิจิตรพัฒนา ที่ดำรงชีพด้วยการปลูกมันสำปะหลังและการรับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ย 46,250 บาท/ปี ต้องการปรับระบบเกษตรจากการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่จัดสรร 5 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จากการสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ทั้งการให้ความรู้ด้านการเกษตรและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในแปลงของเกษตรกร จนสามารถปลูกพืชแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การปลูกพืชผักทั้งในและนอกโรงเรือน มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะนาว น้อยหน่าเพชรปากช่อง และองุ่น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 75,977 บาท/ปี หรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 64%

ก้าวเล็กๆ นี้ คือ จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่คลองลาน ทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนารูปแบบการเกษตรให้เพียงพอต่อการดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้ขยายผลความสำเร็จไปสู่เกษตรกรรายอื่นในชุมชน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้อย่างเป็นรูปธรรม