องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายไตรภพ แสนยาเกียรติคุณ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ดอยปุย
หมู่บ้าน: บ้านดอยปุย

อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างความสุข

นายไตรภพ แสนยาเกียรติคุณ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายไตรภพ แสนยาเกียรติคุณผู้นำเกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าในอดีตชาวม้งเคยดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่นก่อนหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวที่ถูกนำเข้ามาผ่านโครงการพระราชดำริด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 สมัยท่านทรงเดินป่าสำรวจและพยายามช่วยเหลือชาวม้งให้ห่างไกลจากฝิ่นซึ่งพระองค์ไม่ได้บอกให้ชาวม้งเลิกปลูกฝิ่นโดยตรงแต่บอกจะหาอย่างอื่นมาให้ทำแทนซึ่งก็คือการปลูกพืชผักผลไม้ นายไตรภพมีโอกาสเป็นตัวแทนเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลียโดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จากการศึกษาครั้งนั้นทำให้มีความรู้ในการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม ทำให้มีการพัฒนาการผลิตในแปลงเกษตรกร ปัจจุบันมีแปลงปลูกพืช ทั้งองุ่น ลิ้นจี่ มะม่วง อาโวคาโด และไตรภพ แสนยาเกียรติคุณ ยังมีการช่วยเหลือชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชนในการประสานงาน กับชุมชน และหน่วยงานในการดูแลผืนป่าของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างความสุข