องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสุคำ ขัตหลง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน: บ้านห้วยเป้า

ผู้นำในด้านการนำวิจัย ไปใช้ประโยชน์

นาย สุคำ ขัตหลง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า เดิมมีอาชีพรับจ้างทั่วไป พื้นที่สวนปลูกพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ถั่ว งา) มีรายได้แค่ปีละครั้ง จนกระทั่งปี 2551 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯห้วยเป้า ได้มาทำการตั้งโครงการ ณ บ้านห้วยเป้า นายสุคำ ขัตหลง คือหนึ่งในเกษตรกรที่เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนาม คอยเป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ผู้นำชุนชน รวมถึงเกษตรกรรายอื่นๆ ทั้งในด้านการส่งเสริมพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ปศุสัตว์ ไม้ดอก และแปรรูป รวมถึงเป็นเกษตรกรต้นแบบมาตั้งแต่จัดตั้งโครงการ เป็นผู้นำในด้านการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น งานวิจัยข้าวต้นเดียว งานวิจัยการเลี้ยงผึ้ง งานวิจัยการทดสอบกระเทียม งานวิจัยปศุสัตว์ งานวิจัยชีวภัณฑ์ รวมถึงงานวิจัยในด้านพืชต่างๆ รวมถึงเป็นต้นแบบในเรื่องการผลิตพืชผักอินทรีย์ การผลิตไม้ผล และปศุสัตว์ รวมถึงเป็นผู้นำชุมชนในด้านการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ ให้เกษตรกรรายอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงาน