องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางลำดวน อุตภิระ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน: บ้านห้วยเป้า

แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ต้นแบบการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางลำดวน อุตภิระ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า เดิมมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ออกไปทำงานต่างจังหวัดและต่างหมู่บ้าน มีรายได้แค่ปีละครั้งจากการปลูกพืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ว งา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2556 ได้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนของตัวเองจากที่ปลูกพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ว งา ) มาเป็นการปลูกไม้ผล โดยเริ่มจากการปลูกมะม่วง ลำไย และเสาวรส เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างๆภายในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯห้วยเป้า และปรับระบบการทำการเกษตรแบบประณีตควบคู่การอนุรักษ์ดินและน้ำ จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และต้นแบบการพัฒนาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ