องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

“ธนาคารแหนแดงบนดอย”

จากบทความแหนแดงในนาขั้นบันไดบนพื้นที่สูงและจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง“วิธีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินนาขั้นบันไดโดยใช้แหนแดง” ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยมีการใช้แหนแดงร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปลูกถั่วแดงหลวงหลังนา โดยใส่แหนแดง อัตรา 25 กก./ไร่ หลังดำนา 7-15 วัน เพื่อให้ข้าวตั้งตัวได้ก่อน และใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 3 กก./ไร่ รักษาระดับน้ำในนาข้าวให้ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร หลังจากนั้นแหนแดงจะขยายตัวเต็มพื้นที่แปลงนาขั้นบันได กลายเป็นแหล่งไนโตรเจนให้กับข้าวนาต่อไป ซึ่งเกษตรกรได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในนาขั้นบันไดในหลายชุมชน 

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแหนแดงเพิ่มมากขึ้นถึงวิธีการเลี้ยงแหนแดงบนพื้นที่สูงเพื่อเป็นแหล่งธนาคารของแหนแดง รวมถึงประโยชน์ของแหนแดงด้วย