องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

17 พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนบนพื้นที่สูง

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน คืออะไร

คือ พันธุ์พืชที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (ร.พ.1) ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม


หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการจดแจ้งชื่อพันธุ์พืชเปรียบเสมือนการทำบัตรประจำตัวพันธุ์พืช เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการคิดค้นและปรับปรุงพันธุ์พืช อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

เจตนารมณ์เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืช และเป็นหลักฐานแสดง การจดแจ้งชื่อพันธุ์และรายละเอียดของพันธุ์ โดยกรมวิชาการเกษตรจะขึ้นทะเบียนให้กับพันธุ์พืชที่มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ หรือพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกจากพันธุ์เดิมจนเป็นพันธุ์ใหม่หรือพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศโดยยังมีชื่อและลักษณะเช่นเดิม

 สวพส. ได้คัดเลือกพันธุ์พืช ซึ่งผ่านการปลูกทดสอบ และผ่านการคัดเลือกจากนักวิจัยว่าเป็นพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่สูงในลักษณะต่างๆ ดังนี้


งาขี้ม่อน 4 พันธุ์

1.งาขี้ม่อน พันธุ์หอมปางมะผ้า (Hom Pang-ma-pha) ลักษณะเด่นพิเศษ เป็นสายพันธุ์ งาขี้ม่อนพันธุ์กลาง เก็บเกี่ยวช้ากว่างาขี้ม่อนพันธุ์เบาประมาณ 22 วัน ทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากฝนตกในช่วงทำการเก็บเกี่ยวในช่วงปลายฤดูฝนได้ หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 1965/2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

2.งาขี้ม่อน พันธุ์หอมสุโขทัย (Hom Sukothai) ลักษณะเด่นพิเศษ เป็นสายพันธุ์งาขี้ม่อนพันธุ์หนักที่เก็บเกี่ยวในช่วงที่ไม่มีฝน และให้ผลผลิตสูง (389.31 กิโลกรัมต่อไร่) กว่าสายพันธุ์อื่นๆ ทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากฝน และสามารถผลิตได้ในปริมาณมาก หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 1966/2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

3.งาขี้ม่อน พันธุ์หอมแม่จัน (Hom Mae-Chan) ลักษณะเด่นพิเศษ เป็นสายพันธุ์งาขี้ม่อนพันธุ์เบา ออกดอกไวกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ทำให้เกษตรกรมีโอกาสทางการตลาดที่ดีในการจำหน่ายงาขี้ม่อนในต้นฤดูกาล หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 1967/2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

4.งาขี้ม่อน พันธุ์หอมน่าน (Hom Nan) ลักษณะเด่นพิเศษ เป็นสายพันธุ์งาขี้ม่อนพันธุ์กลาง เก็บเกี่ยวช้ากว่างาขี้ม่อนพันธุ์เบาประมาณ 20 วัน ทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากฝนตกช่วงทำการเก็บเกี่ยวในช่วงปลายฤดูฝน หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 1968/2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566