องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

การปลูกฟักทองจิ๋ว

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 • เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศอบอุ่น มีความชื้นเพียงพอ
 • ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 15-30 ºC
 • ปลูกได้ดีในพื้นที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 300 - 1,000 เมตร
 • พื้นต่ำกว่าระดับ 800 เมตร ควรงดหรือเฝ้าระวังในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม เนื่องจากแมลงวันทองมักเจาะผลในระยะก่อนดอกบาน ระบาดในช่วงดือนมีนาคม - มิถุนายน และควรเฝ้าระวังเพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว
 • ฤดูฝนไม่ควรปลูกในพื้นที่ราบลุ่ม เนื่องจากการระบายอากาศไม่ดี จะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอาการต้นเน่า ราแป้ง จึงควรปลูกบนพื้นที่ดอน มีลมพัด อากาศถ่ายเท

วางแผนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดการแปลง สารเคมีตกค้าง และลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลง


แผนการผลิตฟักทองจิ๋ว 2,000 กก./2 สัปดาห์

การปลูกฟักทองจิ๋ว

1 การเพาะกล้า

 • เพาะกล้าในถาดหลุม 104 หลุม อายุ 5 - 7 วัน โดยไม่ต้องรอใบจริง
 • ไม่ควรย้ายกล้า เมื่ออายุแก่เกิน 10 วัน

2 การเตรียมแปลง

 • ระยะปลูก (แปลงกว้าง 3 เมตร)
 • แถวเดี่ยว ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50 - 80 เซนติเมตร ระหว่างแถว 1.5 - 2 เมตร
 • แถวคู่ ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 60 - 80 เซนติเมตร ระหว่างแถว 2 - 2.5 เมตร
 • คลุมแปลงด้วยพลาสติกคุมแปลง ฟางข้าว หรือเศษใบไม้แห้ง
 • ช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว ควรปลูกภายใต้สภาพโรงเรือน
 • ควรทำคลังอาหาร ปุ๋ยรองพื้น ปรับสภาพ และเพิ่มธาตุอาหารในดิน

3 การเตรียมดินและทำคลังอาหาร

 • เตรียมก่อนย้ายปลูกอย่างน้อย 1 เดือน
 • เตรียมแปลงมาตรฐานขนาดกว้าง 1 เมตร/ 3 เมตร เว้นร่องหรือทางเดิน 50 เซนติเมตร
 • ทำคลังอาหารโดยขุดยกร่องลึกประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร
 • รองก้นหลุม โดยโรยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เศษเหลือจากการเกษตร (เศษวัชพืช ฟางข้าว หรือใบไม้) + 46-0-0 + ปุ๋ยเคมีรองพื้น (0-46-0 หรือ 12-24-12) + เชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า และเพื่อให้เศษวัชพืชและปุ๋ยหมักเกิดการย่อยสลายได้ดีขึ้น หรือใช้ปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักที่สมบูรณ์ร่วมกับการใส่ปุ๋ยรองพื้น เพื่อลดระยะเวลาการเตรียมดินปลูก

4 การให้ปุ๋ย

 • การเตรียมแปลง
 • ทำคลังอาหารโดยใส่ปุ๋ยหมัก + ไตรโคเดอร์มา
 • ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 + 15-0-0 ในอัตรา 1:1 อัตรา 10 - 15 กิโลกรัมต่อไร่
 • การใส่ปุ๋ยหลังย้ายปลูก

ครั้งที่ 1 (10 - 15 วัน) = 15-0-0 และเสริมด้วยปุ๋ยในรูปแบบสารละลาย (AB)

ครั้งที่ 2 (30 - 35 วัน) = 15-15-15 + 15-0-0 + จุลธาตุ

ครั้งที่ 3 (50 - 55 วัน) = 13-13-21 + 15-0-0 + จุลธาตุ

 • การพ่นสารเคมี
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลง + แคลเซียม โบรอน

5 การปลูกแบบต่าง ๆ

 • แบบค้างสี่เหลี่ยม

 • แบบกระโจมสามเหลี่ยม

 • แบบฟันเลื่อย