องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

เส้นทางจากดอยสูงสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

.วิกฤตการณ์โลกร้อนและภัยพิบัติธรรมชาติเกิดจากมนุษย์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินสมดุล…..

“ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข ก่อนสายเกินไป”

เร่งเครื่อง ชุมชนคาร์บอนต่ำ...กุญแจสำคัญลดโลกร้อน

หลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกการรักษา ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลยั่งยืน ควบคู่ไปกับการปรับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันคำนึงถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีสาเหตุมาจากก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ (1) การผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงาน และการคมนาคม (2) การเกษตรและปศุสัตว์ (3) การผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรม และ (4) ของเสียและสิ่งปฏิกูล

มูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. จึงวางแผนยกระดับกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาให้เกิดความสมดุลยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

ภายใต้กรอบแนวคิด “คนอยู่ร่วมกับป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามวิถีชีวิตของชุมชนชาวเขาและบริบทพื้นที่สูง” โดยประยุกต์ใช้

·      หลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมบนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมพื้นที่สูง

·      หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน

·      การบูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชน เพิ่มระดับการมีส่วนร่วม (Participation) และการร่วมกันทำ (Collaboration)

ผลของความสำเร็จ คือ .....ชุมชนเข้าใจ เรียนรู้ และเริ่มปรับพฤติกรรมเดิมสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำที่ลดกิจกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจก....