องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

กัญชงรักษ์โลก ตอบโจทย์ BCG

กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในหลายประเทศ มีการใช้ประโยชน์จากทุกส่วน ทั้ง ราก ลำต้น เปลือก แกนใน ใบ ช่อดอก และเมล็ด สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้หลายด้านมากกว่า 20,000 ผลิตภัณฑ์ เช่น ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุในอุตสาหกรรม S-Curve อย่างอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบินและอวกาศ เป็นต้น