องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

รู้ลึกถึง...SDG # 5 ความเท่าเทียมของหญิงชาย

« SDG # 5 คืออะไร ทำไมต้องรู้จัก?

     SDGs หรือ Sustainable Development Goals ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย สำหรับเป้าหมายที่ 5 หรือ SDG # 5 Gender Equality ซึ่งหมายถึง ความเท่าเทียมของหญิงชาย และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง องค์การสหประชาชาติรายงานว่าถึงแม้ในปัจจุบันเด็กผู้หญิงจะได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นและมีจำนวนผู้หญิงในตลาดแรงงานมากขึ้น แต่ยังคงมีความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในการเข้าถึงสิทธิแรงงานและค่าจ้าง รวมถึงการเลือกปฏิบัติต่อเพศหญิง ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

« SDG # 5 อยู่มิติไหนของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน?

     องค์การสหประชาชาติได้จัดกลุ่ม SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย แบ่งเป็น 5 มิติ โดย SDG # 5 อยู่ในมิติด้านสังคม (People) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน รวมถึงความเท่าเทียมของหญิงชาย ซึ่งเชื่อมโยงกับอีก 4 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Planet) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)

« SDG # 5 เน้นเรื่องอะไร?

     เน้นการพัฒนาที่ครอบคลุมเป้าประสงค์ (1) ยุติการเลือกปฏิบัติและขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (2) ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและทำงานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง (3) การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลในการเป็นผู้นำและการตัดสินใจในทุกระดับ (4) การเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า (5) การปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (6) ความเสมอภาคทางเพศด้านอื่นๆ ในทุกระดับ และ (7) เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมผู้หญิงและเด็กหญิง

« มีงานวิจัยเกี่ยวกับ SDG # 5 ไหม?

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักวิจัย สวพส. ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและบทบาทของกลุ่มสตรี 7 ชาติพันธุ์ ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง ลาหู่ คนไทยพื้นเมือง เมี่ยน อาข่า จีนยูนาน ในชุมชนของศูนย์ฯ/สถานีโครงการหลวง 12 แห่ง ครอบคลุมด้านการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารและรายได้ ความอบอุ่นในครอบครัว รวมทั้งบทบาทของสตรีในชุมชน ติดตามผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาแบบโครงการหลวงต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์และโอกาสการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายที่เท่าเทียมในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งหน้านะคะ

 

เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย: ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์ และ ภาวิณี คำแสน

ภาพ: ณฐภัทร สุวรรณโฉม

แหล่งที่มา / เอกสารอ้างอิง:

โครงการ SDG Move (https://www.sdgmove.com/2016/10/06/goal-5-gender-equality)

สหประชาชาติ ประเทศไทย (https://thailand.un.org/th/sdgs/5)