องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

อยากปลูกกัญชง..ต้องทำอย่างไร?

"อยากปลูกกัญชง..ต้องทำอย่างไร?"

     ก่อนอื่น ต้องเข้าใจก่อนว่ากัญชงยังจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ดังนั้น การปลูกต้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเสียก่อน โดยทำตาม “กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ใครบ้างที่สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ ?

1.บุคคลธรรมดา

   (ก) มีสัญชาติไทย

   (ข) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

   (ค) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

   (ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

   (จ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

   (ฉ) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

(ช) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

2.นิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

   (ก) ต้องมีลักษณะตาม 1. (จ) (ฉ) และ (ช)

   (ข) ผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลต้องมีลักษณะตามบุคคลธรรมดา

   (ค) กรรมการของนิติบุคคล หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามเป็นผู้มีสัญชาติไทย

   (ง) มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

3.วิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล

   - มีลักษณะเดียวกับบุคคลธรรมดา

4.หน่วยงานของรัฐ

   - ต้องมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชงตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ

การขออนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์อะไรได้บ้าง ?

วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) มี 6 วัตถุประสงค์ ได้แก่

 1. เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นภารกิจตาม 2, 3, 4, 5 หรือ 6 ให้หน่วยงานของรัฐขออนุญาตตามวัตถุประสงค์นั้น แล้วแต่กรณี
 2. เพื่อการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่านั้น ทั้งนี้ มีพื้นที่ปลูกได้ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่
 3. เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
 4. เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์
 5. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
 6. เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
 7. ส่วนการขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1, 3, 4, 5 หรือ 6 โดยไม่รวมการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. แบบคำขอรับอนุญาต (แบบกัญชง 1)
 2. แผนการผลิต แผนการใช้ประโยชน์
 3. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ปลูกและเส้นทางการเข้าถึง
 4. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง
 5. แบบแปลนอาคารโรงเรือน และภาพถ่าย
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ

หมายเหตุ: ในการขออนุญาตต้องชี้แจงที่มาของเมล็ดพันธุ์กัญชง ว่าผู้ขออนุญาตใช้พันธุ์อะไรและแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์จากที่ไหน หากผู้ขออนุญาตจะใช้เมล็ดพันธุ์กัญชงจากของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สามารถติดตามขั้นตอนการขอซื้อเมล็ดได้จาก https://www.hrdi.or.th/PublicService/HempInfo

วิธีการดำเนินการขออนุญาตทำอย่างไร?

ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตของ อย. มีดังนี้

1. ตรวจสอบคำขอและสถานที่

- กรุงเทพฯ ผู้ตรวจสอบ คือ เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยาเป็น

- จังหวัดอื่น ผู้ตรวจสอบ คือ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสารธารณสุขจังหวัด

2. เสนอคณะกรรมการพิจารณา ใน 2 คณะกรรมการได้แก่

- คณะกรรมการระดับจังหวัด

- คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

3. ออกใบอนุญาตโดยกระทรวงสาธารณสุข


 เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย: ดร.รัตญา ยานะพันธุ์