องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายอะ แซ่ว่าง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: พบพระ
หมู่บ้าน: บ้านใหม่ยอดคีรี

พริกหวาน เปลี่ยนวิถีเคมีผืนใหญ่

นายอะ แซ่ว่าง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


เกษตรกรในพื้นที่อำเภอพบพระ ประสบปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินที่จำกัด มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรสูง มีการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบมีพันธสัญญาโดยการส่งเสริมของภาคธุรกิจเอกชน ได้แก่ มะเขือเทศ พริก มันฝรั่ง ข้าวโพดอาหารสัตว์ มันสำปะหลัง ดอกกุหลาบ ผักกาดขาวปลี ดอกดาวเรือง และกะหล่ำปลี เกิดการตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ดิน และน้ำ ต้นทุนการผลิตสูง ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรอีกด้วย

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมอาชีพพืชทางเลือกให้กับเกษตรกร คือ การปลูกพริกหวานในโรงเรือน ใช้พื้นที่ประมาณ 540 ตารางเมตร ใช้ระบบน้ำหยด ใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช และมีนักวิชาการติดตามให้คำแนะนำตามระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) เกษตรกรมีรายได้จากพริกหวาน 80,000 - 120,000 บาท/ราย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ สร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาระบบตลาดสหกรณ์รองรับผลผลิต ลดความเสี่ยงด้านราคา และการกระจายสินค้า ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่น ไม่ต้องกลับไปทำการเกษตรแปลงใหญ่ที่มีใช้การสารเคมีจำนวนมากอีกต่อไป