องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายทรงภพ อาชาวัฒนกุล

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: พบพระ
หมู่บ้าน: บ้านอุ้มเปี้ยม

สหกรณ์เปลี่ยนชีวิต พัฒนาธุรกิจ พัฒนาชีวิตเกษตรกร

นายทรงภพ อาชาวัฒนกุล

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


สหกรณ์ เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สูงอำเภอพบพระ เดิมเกษตรกรจะประสบปัญหาการจำหน่ายผลผลิต ไม่มีตลาดที่แน่นอน ต่อมาทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชผักไม้ผลเมืองหนาว พืชไร่ กาแฟ รวมถึงการปลูกเฮมพ์ เพื่อนำเส้นใยไปแปรรูป ช่วยเพิ่มรายได้ ลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่เกษตรกรก็ยังประสบกับปัญหาด้านการตลาด ชุมชนจึงจัดตั้ง “สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จำกัด” เพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้านการผลิตและการตลาด โดยคณะกรรมการสหกรณ์ ยึดหลักที่ว่า สหกรณ์ต้องช่วยให้สมาชิกมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมาชิกอยู่ได้สหกรณ์ก็อยู่ได้ เพราะฉะนั้นสหกรณ์ไม่เน้นเอากำไรจากสมาชิกมาก แต่จะช่วยให้สมาชิกสามารถจำหน่ายผลผลิตที่ปลูกมาโดยไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้า โดยสหกรณ์ได้พัฒนาความรู้ให้แก่คณะกรรมการให้สามารถดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ ช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของสมาชิก มีแผนขยายธุรกิจจากการรวบรวมผลผลิต และลดความเสี่ยงทางตลาด