องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายแสวง สิงห์ทร

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ผาแตก
หมู่บ้าน: บ้านเอียก

ตัวอย่างที่ดีในเรื่องการจัดการแปลงไม้ผลที่ถูกต้อง

ตัวอย่างที่ดีในเรื่องการจัดการแปลงไม้ผลที่ถูกต้อง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก อำเภอสบเปิง จังหวัดเชียงใหม่

นายแสวง สิงห์ทร เป็นเกษตร ที่มีความตั้งใจ และการเอาใจใส่ในการปลูกไม้ผล ร่วมกับพืชไร่ เริ่มจากการทดลองปลูกไม้หลายหลายชนิด ได้แก่มะม่วง ลำไย เงาะ การปลูกไม้ผลดังกล่าว ช่วงแรกประสบปัญหา เรื่อง โรคแมลง ทำให้ผลผลิตที่ได้ ไม่มีคุณภาพ เท่าที่ควร ต่อมามีการจัดตั้งโครงการขยายผล (โครงการพัฒฯพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก) ในพื้นที่ เริ่มเข้ามาเป็นสมาชิก ในการปลูกไม้ผล โดยเฉพราะการปลูกเงาะ ได้เข้ามาศึกษา และทดลองเรียนรู้การปฎบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โครงการ ในเรื่อง การดูแลรักษา การบำรุง ต้น การตัดแต่งกิ่ง และการจัดการสวน เป็นเวลา กว่า 10 ปีที่เข้าร่วมโครงการ ปัจจุบัน ได้ใช้ององค์รู้ที่ได้จากการทำงาน ไปใช้ในแปลงไม้ผล ทำให้ถึงความเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้น และยังเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการจัดการแปลงไม้ผลที่ถูกต้องในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวงผาแตก ถึอเป็นเกษตรกรอีกคนที่ประสบผลสำเร็วในการปลูกผล และสร้างรายได้ 200.000 -300,000 บาทติอปี