องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายผิ่ว ไชยศิลป์

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ผาแตก
หมู่บ้าน: บ้านเอียก

มีความรู้และเข้าใจและลงมือฎิบัติ

นายผิ่ว ไชยศิลป์

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก อำเภอสบเปิง จังหวัดเชียงใหม่


นายผิ่ว ไชยศิลป์ เกษตรกรที่มากด้วยความสามารถในการปลูกไม้ผลในช่วงแรกๆในการปลูกไม้ผล เจอปัญหาในเรื่ององค์ความรู้ในการนำมาใช้ในการปลูกเงาะ แต่ด้วยความมานะ พยายามหาความรู้ด้วยตัวเองรวมกับการได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่โครงการ ทำให้มีความรู้และเข้าใจและลงมือฎิบัติ จึงทำให้ประสบผลสำรวจในการปลูกไม้ผล อีกรายหนึ่ง