องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางสมพิศ พะอิยาง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ผาแตก
หมู่บ้าน: บ้านผาแตก

เรียนรู้ได้เร็วในด้านเทนิคการดูแลแปลง

นางสมพิศ พะอิยาง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก อำเภอสบเปิง จังหวัดเชียงใหม่


นางสมพิศ พะอิยาง อดีต ลูกจ้างโรงงาน ที่กลับมาอยู่บ้าน ทำไร่       ทำสวน และดูแลสวนให้กับนายทุน มีรายได้น้อย และในปี 2562 ทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูงมีแผนงานส่งเสริมงานด้านอาชีพในหมู่บ้าน จึงได้โอกาสเข้ามาสมาชิกของโครงการ เริ่มต้นด้วยการปลูกพืชไร่ พีชผัก และไม้ผล โดยเฉพราะการปลูกไม้ผล การปลูกเสาวรสหวาน ที่ส่งผลผิตให้กับตลาดโครงการหลวง นางสมพิศ พะอิยาง ถึอเป็นเกษตรกร ที่เรียนรู้ได้เร็ว ในด้านเทนิคการดูแลแปลง และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต และเป็นเกษตรกรตัวอย่าง คนแรของหมู่บ้านที่นำองค์ความรู้ และแบบอย่างความสำเร็วของงานโครงการหลวง มาใช้ในหมู่บ้า