องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายซอมา กาแฮ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ป่าแป๋
หมู่บ้าน: บ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ

ขยันขันแข็งหัวไวใจกล้ารักในอาชีพการเกษตร

นายซอมา กาแฮ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นายซอมา กาแฮ เป็นเกษตรกรผู้นำที่มีความขยันขันแข็ง หัวไวใจกล้าและรักในอาชีพการเกษตร จึงมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้และทดลองปลูกพืชผักใหม่ๆอยู่เสมอ เริ่มเข้ามาร่วมกิจกรรมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ เมื่อปีพ.ศ. 2560 โดยการปลูกผักในโรงเรือนจำนวน 2 โรงเรือน หลังจากนั้นก็เริ่มปลูกผักที่มีความหลากหลายได้แก่ ฟักทองญี่ปุ่น ถั่วเมล็ดพันธุ์ พาสเล่ อิตาเลียนพาสเล่และหน่อไม้ฝรั่ง แปลงเกษตรของ นายซอมา กาแฮ เป็นแปลงที่สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่สมาชิกผู้ที่สนใจ