องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางสุทัศน์ บัวเขียน

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ป่าแป๋
หมู่บ้าน: บ้านปางมะกล้วย

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน

นางสุทัศน์ บัวเขียน 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นางสุทัศน์ บัวเขียน เป็นผู้นำเกษตรกรจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญคือเป็นเลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตไม้ดอกแก่เกษตรกรผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้เกษตรพอเพียงในแปลงเรียนรู้บ้านปางมะกล้วย และนำเอาองค์ความรู้จากโครงการและหลวงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ไปพัฒนาต่อยอดโดยการปลูกผักในโรงเรือน การปลูกไม้ดอก การปลูกองุ่น และการเพาะกล้าขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น เช่น มะแขว่น เป็นต้น นางสุทัศน์ บัวเขียน ยังเป็นคงประกอบอาชีพดั้งเดิมโดยการเก็บเมี่ยงไปด้วยจึงทำให้เป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรป่าเมี่ยงที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน