องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางบัวจันทร์ บัวสร้อย

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ป่าแป๋
หมู่บ้าน: บ้านปางมะกล้วย

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมีตลาดรองรับ

นางบัวจันทร์ บัวสร้อย

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นางบัวจันทร์ บัวสร้อย เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ได้มาพัฒนาพื้นที่รกร้างของโรงเรียนบ้านปางมะกล้วยจำนวนพื้นที่ 7 ไร่ เพื่อทำการเกษตรโดยการเริ่มต้นเพาะปลูกผักทั่วไปขายในชุมชนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการโรงเรือนไม้ไผ่ต้นทุนต่ำ จึงทำให้เกษตรกรหันมาปลูกผักในโรงเรือนโดยการรับแผนการผลิตจากโครงการหลวงแม่หลอด 

สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและมีตลาดรองรับที่แน่นอนจึงทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่าการปลูกผักในโรงเรือนที่ใช้พื้นที่น้อยและมีผลตอบแทนสูงนั้นตอบโจทย์กับเกษตรกรที่มีอายุมากอย่างเช่นนางบัวจันทร์เป็นต้น ในแปลงเรียนรู้บ้านปางมะกล้วยนั้นนางบัวจันทร์ยังมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญคือเป็นรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตไม้ดอกการขยายเพาะพันธุ์กล้าไม้แก่เกษตรกรผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้เกษตรพอเพียงในแปลงเรียนรู้บ้านปางมะกล้วยอีกด้วย