องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายประกาศิษย์ เชอมือกู่

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ห้วยก้างปลา
หมู่บ้าน: บ้านหล่อโย

พัฒนาชุมชนให้เป็นที่พักและแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นายประกาศิษย์ เชอมือกู่

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

นายประกาศิษย์ เชอมือกู่ เดิมทีไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเป็นเวลาหลายปี หลังจากนั้นก็กลับมาพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านอยู่บนที่สูงและติดกับแหล่งการค้าสำคัญของจังหวัด จึงได้ชักชวนชาวบ้านทำโฮมสเตย์ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีความรู้จากการใช้ภาษาอังกฤษตอนไปทำงานที่อิสราเอล จึงเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเข้ามา ทำให้มีรายได้หมุนเวียนเข้ามาในชุมชน และทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น