องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายนาวิน เพอเมี๊ยะ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ห้วยก้างปลา
หมู่บ้าน: บ้านป่าบงงามบน

ศึกษาหาความรู้การดูแลผักอินทรีย์อย่างจริงจังให้คำแนะนำองค์ความรู้ให้กับชุมชนได้

นายนาวิน เพอเมี๊ยะ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


นายนาวิน เพอเมี๊ยะ เดิมทีเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเป็นผู้นำหมู่บ้าน หลังจากนั้นได้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชผักอินทรีย์ในโรงเรือน ในปี 2562 จำนวน 1 โรง หลังจากนั้นก็เริ่มมีความตั้งใจในการปลูกผักอินทรีย์ มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวเพิ่มมากขึ้น และศึกษาหาความรู้ในการดูแลผักอินทรีย์อย่างจริงจัง เริ่มทำปุ๋ยหมักใช้เอง และการนำองค์ความรู้โปรแกรมการจัดการศัตรูพืชไปใช้ประโยชน์และสามารถให้คำแนะนำองค์ความรู้ให้กับชุมชนได้ หลังจากนั้นก็ได้มาปลูกเสาวรสเพิ่ม เพื่อเป็นพืชอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ได้ดี