องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายภาคิน เยอส่อ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ห้วยก้างปลา
หมู่บ้าน: บ้านป่าบงงามบน

สร้างรายได้จากหลากหลายทางเลือก

นายภาคิน เยอส่อ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


นายภาคิน เยอส่อ เดิมทีมีอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างและทำไร่ข้าวโพด ได้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชผักอินทรีย์ในโรงเรือน ในปี 2562 จำนวน 1 โรง หลังจากนั้นก็เริ่มมีความตั้งใจในการปลูกผักอินทรีย์ มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ในปี2563 ก็ปลูกมะม่วง และหวาย เพิ่ม เพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายทางเลือกมากยิ่งขึ้น